Giám sát thi công xây dựng công trình

Theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại;

Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;

Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;

Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Gửi nội dung này đến

Khảo sát địa hình – địa chất

Mục đích khảo sát địa hình: - Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; - Đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần khảo sát trên cơ sở đó đề…