Khảo sát địa hình – địa chất

Mục đích khảo sát địa hình:

– Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình;

– Đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình tuyến cần khảo sát trên cơ sở đó đề xuất biện pháp thi công công trình;

– Xác định được tương đối chính xác khối lượng, xác định được tổng mức đầu tư.

Mục đích khảo sát địa chất:

– Mục đích của công tác khảo sát địa chất là cung cấp các thông số về điều kiện địa chất công trình và các hoạt động địa chất khác khu vực xây dựng công trình phục vụ cho việc thiết kế;

– Đánh giá tính khả thi của dự án về mặt địa chất công trình;

– Đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn nền móng công trình;

– Xác định được tương đối chính xác khối lượng, xác định được tổng mức đầu tư.

Phạm vi khảo sát:

a. Khảo sát địa hình:

– Đo bình đồ khu vực xây dựng cống tiêu;

– Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến cống tiêu;

– Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến kè phía hạ lưu cống;

* Đo dẫn thuỷ chuẩn

Hệ cao độ sử dụng là hệ cao độ nhà nước mà hệ thống thuỷ nông Đan Phượng đang dùng cho phù hợp với tài liệu từ trước đến nay;

Mốc cao độ nằm ngay trong khu vực xây dựng Cống Tiêu;

Với khu vực cống tiêu được tiến hành lập lưới thuỷ chuẩn hạng IV và lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật.

– Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV: 1,0 Km

– Đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật: 1,0 Km

* Lưới khống chế mặt bằng

Hệ toạ độ sử dụng là hệ toạ độ nằm trong hệ VN 2000.

Số lượng điểm đường chuyền cấp 1 cần phải lập là: 3 điểm

Số lượng điểm đường chuyền cấp 2 cần phải lập là: 4 điểm

* Đo bình đồ

Trên bình đồ cần thể hiện rõ các điểm địa hình, địa vật như: Nhà cửa, cầu cống, ruộng vườn mồ mả, đền thờ … sao cho có thể nêu bật phạm vi công trình chiếm chỗ, chiều dài tuyến công trình nhằm phục vụ công tác thi công sau này. Phần dưới nước cần thể hiện rõ độ nông, sâu… trong phạm vi công trình;

Đo vẽ bình đồ vị trí cống tiêu tỷ lệ 1/200, đường đồng mức h=0,5m.

Phạm vi đo vẽ: Gồm thượng lưu cống, vị trí cống (phần đê và đường QL 32 cũ) và phần hạ lưu cống:

– Phía thượng lưu cống đo rộng ra 35m tính từ cửa vào cống cũ;

– Phạm vi cống dài 30m;

– Phía hạ lưu cống đo rộng ra 35m tính từ cửa vào cống cũ;

– Tính từ tim cống cũ, mỗi bên đo rộng ra 40m;

* Đo mặt cắt dọc:

Đo mặt cắt dọc theo chiều dài tuyến công trình. Trên mặt cắt dọc cần thể hiện rõ độ dốc dọc, vị trí và khoảng cách các cọc cắt ngang, các điểm đầu tuyến và điểm cuối tuyến công trình;

Cắt dọc tuyến cống khảo sát một tuyến tại tim cống cũ.

Cắt dọc tuyến kè hạ khảo sát một tuyến dọc theo tuyến dự kiến kè.

Phía dưới bản vẽ cắt dọc phải sơ hoạ các công trình trên tuyến, đường, nhà cửa, các địa vật khác nằm trong khu vực đo vẽ. Đối với cắt dọc cống tiêu phải có đầy đủ kích thước khẩu độ, cao độ đáy, cao độ đỉnh của cống cũ, vị trí của các cọc.

Trung bình cứ 15m có một điểm cắt dọc, nếu địa hình thay đổi phải đo theo sự biến đổi của địa hình;

* Đo mặt cắt ngang:

Đo mặt cắt ngang tỉ lệ 1/200. Mặt cắt ngang yêu cầu thể hiện chính xác địa hình các khu vực có ảnh hưởng đến khối lượng và biện pháp thi công công trình.

Khoảng cách các điểm đo chi tiết không được vượt quá 2-3 m/1điểm; với địa hình đặc biệt khoảng cách các điểm đo có thể ngắn hơn. Đối với địa hình đặc biệt hoặc có sự thay đổi đột ngột thì đo theo địa hình đó không phân biệt khoảng cách. Các điểm đo chi tiết thể hiện được sự thay đổi địa hình, địa vật và các đặc điểm chính của công trình,…

Đặt máy tại các cọc đã được xác định trên tuyến tiến hành đo các mặt cắt ngang tuyến và hướng đo của các mặt cắt phải vuông góc với tim cắt dọc;

Trên mặt cắt ngang đi qua khu vực có nhà dân phải đo chi tiết và phải thể hiện được kích thước từ tim (trên cắt dọc) đến mép nhà hoặc các công trình phụ trợ khác.

Độ rộng mặt cắt ngang đo bằng 1,2 đến 1,5 lần tính từ chân tuyến công trình dự kiến thiết kế. Nếu có địa vật cần thể hiện chính xác.

Tuyến cống tiêu: Mật độ 15m/MC, chiều rộng trung bình là 35m/MC

Tuyến kè hạ lưu cống: Mật độ 15m/MC, chiều rộng trung bình là 20m/MC

b. Khảo sát địa chất:

Khảo sát địa chất nhằm mục đích cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết về địa kỹ thuật trong khu vực dự kiến xây dựng công trình, làm cơ sở để chọn vị trí hợp lý và thiết kế các hạng mục công trình;

Xác định chính xác được địa tầng, vẽ được mặt cắt địa chất tại các vị trí dự kiến bố trí công trình;

Xác định được đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý của đất nền phục vụ cho bước thiết kế bản vẽ thi công (theo phương pháp cắt nén 1 trục).

Gửi nội dung này đến